شطرنج سریع قهرمانی جهان| رتبه نهایی نمایندگان ایران مشخص شد