کتاب بی پرده: درک زبان و جنسیت منتشر شد

کتاب «بی‌پرده: درک زبان و جنسیت» نوشته آلیسون جولی با ترجمه ملیحه مغازه‌ای منتشر شد.
به گزارش خبربانو، در این کتاب به عناصر زبانی که هویت جنسی افراد را در جامعه شکل می دهد پرداخته شده و نشان می دهد که نوع گفتار و لحن، اصطلاحات و کلمات و حتی حرکات سخنران در شکل دادن هویتی جنسی شنونده تأثیر می‌گذارد
نویسنده بر این باور است که این تأثیرگذاری از اوان کودکی در خانواده آغاز شده و سپس در مدرسه و اجتماع و محل کار تقویت می‌شود؛ بنابراین مردانگی و زنانگی مفاهیمی هستند که در محیط شکل می‌گیرند و امری ذاتی نیستند
بدین ترتیب، افراد عموماً آنچه دیگران از آنان انتظار دارند می‌شوند تا مورد قبول خانواده و جامعه قرار گیرند
ازاین‌رو، زنان و مردان در دوره‌های تاریخی و محیط‌های جغرافیایی مختلف متفاوت هستند و این دقیقاً به علت شرایط محیطی است؛ بنابراین مفاهیم زنانگی و مردانگی ساخته‌وپرداخته جامعه است و درواقع، مفاهیمی یکسان و مطلق برای همه دوره‌ها و همه شرایط اجتماعی نیستند.این کتاب بدون در نظر گرفتن سن، طبقه اجتماعی، پشتوانه مذهبی، قومی یا هویت‌های نژادی به زمینه‌هایی می‌پردازد که در آن نقش جنسیت رفتار ما را تعیین می‌کند و با جهان خارج از خود ارتباط برقرار می‌کند
جنسیت محل تلاقی همه ابعاد ما است
ازاین‌رو، ضرورتاً درباره چگونگی تأثیر جنسیت بر زندگی و محیط اطرافمان کنجکاو هستیمکتاب «بی‌پرده: درک زبان و جنسیت» نوشته آلیسون جولی به ترجمه ملیحه مغازه‌ای با شمارگان ۵۰۰ نسخه در ۲۵۷ صفحه به بهای ۳۰ هزار تومان از سوی انتشارات قصیده سرا منتشر شده است