تیر

تیر

در اسفند ماه در رابطه عاطفی تان شاهد یک تغییر بزرگ خواهید بود.
ممکن است یک عشق جدید پیدا کنید و یا اینکه با یک شخص جدیدی ملاقات می کنید که روی رابطه تان تاثیر مثبت دارد. از نظر شغلی نیمه اول اسفند ماه منفعت زیادی از مشارکت با سایرین بدست خواهید آورد
در کار گروهی بسیار عالی خواهید درخشید
علاوه بر درآمد عادی و معمولی که دارید در اسفند ماه پول بیشتری به سمت تان خواهد آمد
این ماه از قرض یا وام گرفتن بشدت بپرهیزید.