زنان در آموزش عالی؛ تغییر توانمندساز

زنان در آموزش عالی؛ تغییر توانمندساز

کتاب «زنان در آموزش عالی؛ تغییر توانمندساز» تالیف «جوآن دی جورجیولوتز» با ترجمه «بابک طهماسبی» توسط پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی منتشر شد.
کتاب «زنان در آموزش عالی؛ تغییر توانمندساز» تالیف «جوآن دی جورجیولوتز» با ترجمه «بابک طهماسبی» توسط پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی منتشر شد

ویدئوهای مرتبط از سایت آپارات

ممکن است ویدئوهایی که در زیر آمده ارتباطی با این کارتون مطلب باشد. این ویدئوها براساس هشتگ پیدا می شوند.