کتاب «زنان خاندان عصر تیموری» منتشر می شود

کتاب «زنان خاندان عصر تیموری» منتشر می شود

صدوششمین کتاب گروه تاریخ اسلام پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به زودی کتاب «زنان خاندان عصر تیموری» را به جامعه علمی و دانشگاهی ارائه می کند.
صدوششمین کتاب گروه تاریخ اسلام پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به زودی کتاب «زنان خاندان عصر تیموری» را به جامعه علمی و دانشگاهی ارائه می کند.