کتاب «زنان خاندان عصر تیموری» منتشر می شود

کتاب «زنان خاندان عصر تیموری» منتشر می شود

صدوششمین کتاب گروه تاریخ اسلام پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به زودی کتاب «زنان خاندان عصر تیموری» را به جامعه علمی و دانشگاهی ارائه می کند.
صدوششمین کتاب گروه تاریخ اسلام پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به زودی کتاب «زنان خاندان عصر تیموری» را به جامعه علمی و دانشگاهی ارائه می کند.

ویدئوهای مرتبط از سایت آپارات

ممکن است ویدئوهایی که در زیر آمده ارتباطی با این کارتون مطلب باشد. این ویدئوها براساس هشتگ پیدا می شوند.