آمار نگران کننده بحران خود آسیبی در بین زنان انگلستان

آمار نگران کننده بحران خود آسیبی در بین زنان انگلستان

کارشناسان کشور انگلستان آمار بالای خود آسیبی میان دختران و زنان این کشور را بسیار نگران کننده خوانده و عواملی ازجمله سو استفاده جنسی و نبود خدمات درمانی کافی را علل اصلی این امر دانسته اند.
کارشناسان کشور انگلستان آمار بالای خود آسیبی میان دختران و زنان این کشور را بسیار نگران کننده خوانده و عواملی ازجمله سو استفاده جنسی و نبود خدمات درمانی کافی را علل اصلی این امر دانسته اند.