مزدآبادی: تولیدات امروز سینما جوابگوی اهالی سینما نیست مدیران سینمایی انگیزه را در وجود هنرمندان می کشند