مرداد

مرداد

اسفند ماه امسال اولویت شما رابطه ی عاطفی و عشق تان خواهد بود.
و تازگی و شور و هیجان قابل توجهی را لمس می کنید که برای هردوی شما شیرین است و به رشد کردن عشق تان کمک بسیاری میکنید
اگر هم مجرد هستید در این ماه منتظر از راه رسیدن عشقی پرشور باشید. در کار و حرفه تان موفقیت زیادی بدست می آورید که باید از انرژی مثبتی که دارید ممنون باشید
طلب کمک و همیاری می تواند در رقابتی که در کارتان پیش می آید بسیار کمک تان کند
در اواخر ماه باید تصمیمات مهمی بگیرید که سرنوشت ساز است
پس تا می توانید با صبوری و آرامش با موانع و مشکلات کنار بیایید.