اسفند

اسفند

در اسفند ماه زندگی عاطفی شما با شریکتان سرشار از صلح و دوستی و آرامش خواهد بود.
اگر هر دو باهم باشید تجربه های مفید و خوبی بدست خواهید آورد و تفریحات زیادی خواهید داشت. در اسفند ماه پتانسیل شما برای موفقیت بسیار زیاد است
از طریق همکاری و همیاری اطرافیان می توانید به رضایت مطلوب برسید. این ماه از طریق یک قرارداد، مشارکت و یا یک فعالیت خاصی پول قابل توجهی بدست خواهید آورد.