در رویداد ماه مارس اپل منتظر رونمایی چه محصولات و سرویس‌هایی باشیم؟

در رویداد ماه مارس اپل منتظر رونمایی چه محصولات و سرویس‌هایی باشیم؟

دو تاریخ احتمالی برای رویداد رونمایی بعدی اپل مطرح شده است. اما در این رویداد منتظر رونمایی چه محصولات و سرویس‌هایی از سوی اپل خواهیم بود؟ 
دو تاریخ احتمالی برای رویداد رونمایی بعدی اپل مطرح شده است
اما در این رویداد منتظر رونمایی چه محصولات و سرویس‌هایی از سوی اپل خواهیم بود؟