نگاه جهان سومی نسبت به سینما داریمسینمای ما بیشتر بر مبنای گیشه می‌چرخد

نگاه جهان سومی نسبت به سینما داریمسینمای ما بیشتر بر مبنای گیشه می‌چرخد

سینماپرس: ویدا جوان درباره علت همکاری خود با پروژه «آبادان یازده ۶۰»، اتفاقات تلخ و شیرین در این کار و تمایل برای تجربه کردن نقش‌های متفاوت توضیحاتی ارائه داد.
سینماپرس: ویدا جوان درباره علت همکاری خود با پروژه «آبادان یازده ۶۰»، اتفاقات تلخ و شیرین در این کار و تمایل برای تجربه کردن نقش‌های متفاوت توضیحاتی ارائه داد