«سید علیرضا شریفی» رییس مرکز  نظارت و ارزیابی شد؛ «مصطفی محمدی» مدیر طرح، برنامه‌وبودجه

«سید علیرضا شریفی» رییس مرکز نظارت و ارزیابی شد؛ «مصطفی محمدی» مدیر طرح، برنامه‌وبودجه

رئیس صداوسیما مصطفی محمدی را به ریاست مرکز «طرح، برنامه‌وبودجه»، علی طلوعی را به ریاست مرکز «تحقیقات» و سید علیرضا شریفی را به ریاست مرکز «نظارت و ارزیابی» صداوسیما منصوب کرد.
رئیس صداوسیما مصطفی محمدی را به ریاست مرکز «طرح، برنامه‌وبودجه»، علی طلوعی را به ریاست مرکز «تحقیقات» و سید علیرضا شریفی را به ریاست مرکز «نظارت و ارزیابی» صداوسیما منصوب کرد