مسیر انحرافی در هزار توی جام جم

مسیر انحرافی در هزار توی جام جم

سینماپرس: محافظه کاران حافظ وضع موجود در   توجیه چرایی نابسامانی اوضاع  "نابسامان" مدیریت رسانه ملی جواز  اکل میته بکار گیری چهره ها و ستارگان غیر تلویزیونی را فقط به بهانه تامین هزینه های جاری و تولیدی سازمان خوش عرض و طول صدا و سیما می دهند.
سینماپرس: محافظه کاران حافظ وضع موجود در   توجیه چرایی نابسامانی اوضاع  "نابسامان" مدیریت رسانه ملی جواز  اکل میته بکار گیری چهره ها و ستارگان غیر تلویزیونی را فقط به بهانه تامین هزینه های جاری و تولیدی سازمان خوش عرض و طول صدا و سیما می دهند