فاصله برآوردها و بودجه‌های تلویزیون با شبکه نمایش خانگی بسیار زیاد است«نمایش خانگی» بسیاری از تعادل‌ها را به هم‌ زده است

فاصله برآوردها و بودجه‌های تلویزیون با شبکه نمایش خانگی بسیار زیاد است«نمایش خانگی» بسیاری از تعادل‌ها را به هم‌ زده است

سینماپرس: اگر بستر اقتصادی تلویزیون فراهم باشد، فکر می‌کنید برای شبکه نمایش خانگی کار می‌کنند؟ تلویزیون را رها نخواهند کرد و برای حوزه شبکه نمایش خانگی برای بیرون آوردن موی زن و خط قرمزهای اروتیک کار نمی‌کنند.
سینماپرس: اگر بستر اقتصادی تلویزیون فراهم باشد، فکر می‌کنید برای شبکه نمایش خانگی کار می‌کنند؟ تلویزیون را رها نخواهند کرد و برای حوزه شبکه نمایش خانگی برای بیرون آوردن موی زن و خط قرمزهای اروتیک کار نمی‌کنند