пї پاییز بارانی

پاییز بارانی

این روز‌ها پاییز حال و هوای واقعی خود را پیدا کرده و جلوه‌های آن از برگ ریزان تا هوای بارانی و نم‌دار و پوشیده از ابر در بسیاری از وسعت خاک ایران زمین دیده می شود