مهندسی باکتری ای‌کولای برای مصرف کربن‌دی‌اکسید

مهندسی باکتری ای‌کولای برای مصرف کربن‌دی‌اکسید

پیشرفتی جدیدی درزمینه‌ی مهندسی و تکامل باکتری‌ها حاصل شده است که می‌تواند آن‌ها را به کارخانه‌های زیستی تولید انرژی و غذا تبدیل کند.
پیشرفتی جدیدی درزمینه‌ی مهندسی و تکامل باکتری‌ها حاصل شده است که می‌تواند آن‌ها را به کارخانه‌های زیستی تولید انرژی و غذا تبدیل کند.