وقتی رژیم غاصب اسرائیل در تئاتر تطهیر می شودعکس

وقتی رژیم غاصب اسرائیل در تئاتر تطهیر می شودعکس

سینماپرس: آنچه جالب اینجاست مردم در دو نمایش هفت کودک یهودی و زنان آشوویتس در فرازهای نمایشی تاثیرگذارش، برای مظلومیت صهیونیست‌ها گریه می‌کنند و اشک می‌ریزند.
سینماپرس: آنچه جالب اینجاست مردم در دو نمایش هفت کودک یهودی و زنان آشوویتس در فرازهای نمایشی تاثیرگذارش، برای مظلومیت صهیونیست‌ها گریه می‌کنند و اشک می‌ریزند