تعطیلی سینماها همزمان با اربعین حسینی

تعطیلی سینماها همزمان با اربعین حسینی

سینماپرس: سخنگوی شورای صنفی نمایش روزهای تعطیلی سینماها همزمان با اربعین را اعلام کرد.
سینماپرس: سخنگوی شورای صنفی نمایش روزهای تعطیلی سینماها همزمان با اربعین را اعلام کرد