مرکز تجارت «فردوسی» میزبان «خون شد»

مرکز تجارت «فردوسی» میزبان «خون شد»

سینماپرس: فیلمبرداری فیلم سینمایی «خون شد» به کارگردانی مسعود کیمیایی در مرکز تجارت جهانی میدان فردوسی تهران ادامه دارد.
سینماپرس: فیلمبرداری فیلم سینمایی «خون شد» به کارگردانی مسعود کیمیایی در مرکز تجارت جهانی میدان فردوسی تهران ادامه دارد