توحیدپرست: وجود فارابی برای سینما نفعی ندارد چرا بودجه بیت المال فقط باید با توصیه برخی اشخاص به افرادی خاص تعلق گیرد؟

توحیدپرست: وجود فارابی برای سینما نفعی ندارد چرا بودجه بیت المال فقط باید با توصیه برخی اشخاص به افرادی خاص تعلق گیرد؟

سینماپرس: داود توحیدپرست کارگردان سینما در خصوص سیاست های بنیاد سینمایی فارابی در دولت اخیر گفت : وجود فارابی و نهادهای دولتی که با تبعیض و بی عدالتی از عده خاص و سفارش شده ای حمایت می کنند نه تنها برای سینما نفعی ندارد بلکه به شدت مضر است چرا که سیاست های این بنیاد و سایر نهادهای دولتی بر اساس گسترش قسط و عدالت که هدف نهایی حکومت های اسلامی باید باشد تنظیم نشده و تبعیض آمیز است .
سینماپرس: داود توحیدپرست کارگردان سینما در خصوص سیاست های بنیاد سینمایی فارابی در دولت اخیر گفت : وجود فارابی و نهادهای دولتی که با تبعیض و بی عدالتی از عده خاص و سفارش شده ای حمایت می کنند نه تنها برای سینما نفعی ندارد بلکه به شدت مضر است چرا که سیاست های این بنیاد و سایر نهادهای دولتی بر اساس گسترش قسط و عدالت که هدف نهایی حکومت های اسلامی باید باشد تنظیم نشده و تبعیض آمیز است