کتاب‌های الکترونیکی مایکروسافت از کتابخانه‌های مشتریان حذف می‌شود

کتاب‌های الکترونیکی مایکروسافت از کتابخانه‌های مشتریان حذف می‌شود

مایکروسافت فروش کتاب الکترونیکی را در آوریل متوقف کرد و حذف کتاب‌ها از کتابخانه‌های مشتریان هم شروع شده است.
مایکروسافت فروش کتاب الکترونیکی را در آوریل متوقف کرد و حذف کتاب‌ها از کتابخانه‌های مشتریان هم شروع شده است.