مابه التفاوت دیه زنان از محل صندوق تامین خسارت بدنی پرداخت می شود

مابه التفاوت دیه زنان از محل صندوق تامین خسارت بدنی پرداخت می شود

بر اساس رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور تفاوت دیه اناث و ذکور باید از محل صندوق تأمین خسارت بدنی پرداخت شود.
بر اساس رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور تفاوت دیه اناث و ذکور باید از محل صندوق تأمین خسارت بدنی پرداخت شود.