آشتیانی پور: نمی دانم مقاومت هیأت مدیره در خصوص عدم شفاف سازی چه دلیلی دارد؟

آشتیانی پور: نمی دانم مقاومت هیأت مدیره در خصوص عدم شفاف سازی چه دلیلی دارد؟

سینماپرس: حمیدرضا آشتیانی پور رئیس هیأت‌ مدیره انجمن گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم و عضو کانون کارگردانان در خصوص سرنوشت عیدی میلیاردی گفت: امروزه وضعیت معیشیتی و زندگی هنرمندان از اساس دچار مشکل است و این وظیفه مدیران فرهنگی است که مشکلات اهالی سینما را از اساس درست کنند. بودجه ها باید درست و به جا مصرف شوند و اینطور مصرف کردن بودجه ها یک حیف و میل صرف است و بس!
سینماپرس: حمیدرضا آشتیانی پور رئیس هیأت‌ مدیره انجمن گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم و عضو کانون کارگردانان در خصوص سرنوشت عیدی میلیاردی گفت: امروزه وضعیت معیشیتی و زندگی هنرمندان از اساس دچار مشکل است و این وظیفه مدیران فرهنگی است که مشکلات اهالی سینما را از اساس درست کنند
بودجه ها باید درست و به جا مصرف شوند و اینطور مصرف کردن بودجه ها یک حیف و میل صرف است و بس!