ترک سیگار عامل کاهش سرطان مثانه در زنان

ترک سیگار عامل کاهش سرطان مثانه در زنان

مطالعات نشان می دهد ترک سیگار می تواند ریسک سرطان مثانه را در زنان مسن کاهش دهد.
مطالعات نشان می دهد ترک سیگار می تواند ریسک سرطان مثانه را در زنان مسن کاهش دهد.