ربات مینی چیتا MIT، اولین ربات چهارپایی که می‌تواند پشتک بزند

ربات مینی چیتا MIT، اولین ربات چهارپایی که می‌تواند پشتک بزند

ربات چهارپای مینی چیتا دانشگاه MIT می‌تواند به‌راحتی پشتک بزند، به سمت عقب حرکت کند، روی برگ‌های خشک بدود و قابلیت‌های آکروباتیک خودش را به‌نمایش بگذارد.  
ربات چهارپای مینی چیتا دانشگاه MIT می‌تواند به‌راحتی پشتک بزند، به سمت عقب حرکت کند، روی برگ‌های خشک بدود و قابلیت‌های آکروباتیک خودش را به‌نمایش بگذارد.