شهریور

شهریور

در اسفند ماه احساساتی بودن عمیق شما را به ماجرا جویی و کنجکاوی برای کشف چیز های نو سوق میدهد.
در اواخر ماه بخاطر احساس و تجربه ای که در طول ماه داشتید زندگی هاطفی تان رنگ و بویی تازه و نو می گیرد. از نظر شغلی و کاری نیز سرشار از پتانسیل برای کسب موفقیت هستید
با قدرتی که در خود دارید می توانید خلاق تر و مطمئن تر از همیشه جلو بروید
اسفند ماه برای شما ماه پرکاری خواهد بود ولی همراه با میل و رضایت فراوان
در نهایت نتیجه ی این تلاش و کوشش بی وقفه را خواهید دید
کلید موفقیت های شغلی و مالیِ شما در آرام بودن و سیاست داشتن در روابط تان است.