هدایت: فقدان سالن سینما در بسیاری از شهرها، محدود و تکراری بودن سوژه ها و آثار، مشکلات معیشتی مردم و کاسبکاری برخی سینماگران، دلایل اصلی ریزش مخاطب هستند

هدایت: فقدان سالن سینما در بسیاری از شهرها، محدود و تکراری بودن سوژه ها و آثار، مشکلات معیشتی مردم و کاسبکاری برخی سینماگران، دلایل اصلی ریزش مخاطب هستند

سینماپرس: حسن هدایت کارگردان سینما و تلویزیون گفت: فقدان سالن سینما در بسیاری از شهرها، محدود بودن سوژه ها و تکراری بودن آثار، مشکلات معیشتی مردم و کاسبکاری برخی سینماگران، دلایل اصلی ریزش شدید مخاطب در سینما هستند؛ ما اگر با این شرایط پیش برویم در آینده میزان افرادی که به سینما می روند به ۳-۴ درصد کاهش پیدا خواهند کرد.
سینماپرس: حسن هدایت کارگردان سینما و تلویزیون گفت: فقدان سالن سینما در بسیاری از شهرها، محدود بودن سوژه ها و تکراری بودن آثار، مشکلات معیشتی مردم و کاسبکاری برخی سینماگران، دلایل اصلی ریزش شدید مخاطب در سینما هستند؛ ما اگر با این شرایط پیش برویم در آینده میزان افرادی که به سینما می روند به ۳-۴ درصد کاهش پیدا خواهند کرد