مجوز نمایش برای هفت فیلم صادر شد

مجوز نمایش برای هفت فیلم صادر شد

سینماپرس: شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی برای هفت فیلم مجوز نمایش صادر کرد.
سینماپرس: شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی برای هفت فیلم مجوز نمایش صادر کرد