نشست «ارزش‌ها و نگرش‌های زنان ایرانی» برگزار می شود

نشست «ارزش‌ها و نگرش‌های زنان ایرانی» برگزار می شود

نشست «ارزش‌ها و نگرش‌های زنان ایرانی» با حضور کارشناسان ۱۵ تیرماه در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار می شود.
نشست «ارزش‌ها و نگرش‌های زنان ایرانی» با حضور کارشناسان ۱۵ تیرماه در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار می شود