پروانه ساخت چهار فیلمنامه صادر شد

پروانه ساخت چهار فیلمنامه صادر شد

سینماپرس: پروانه ساخت در جلسه اخیر با چهار فیلمنامه موافقت کرد.
سینماپرس: پروانه ساخت در جلسه اخیر با چهار فیلمنامه موافقت کرد