زینب؛ زینت پدر

زینب؛ زینت پدر

زینب نصرالله به نقش زنان در محورهای مقاومت معتقد است و با مفهومی به نام آقازادگی به طور کلی بیگانه است. زینب در گفتگو با روزنامه صبح‌نو ، خود را کاملا مستقل از پدرش می‌داند.
زینب نصرالله به نقش زنان در محورهای مقاومت معتقد است و با مفهومی به نام آقازادگی به طور کلی بیگانه است
زینب در گفتگو با روزنامه صبح‌نو ، خود را کاملا مستقل از پدرش می‌داند