ارتباط مستقیم آشپزی مادران و افزایش عشق در خانواده

ارتباط مستقیم آشپزی مادران و افزایش عشق در خانواده

وزیر اسبق بهداشت در یک برنامه تلویزیونی گفت: آشپزی در همبستگی خانوادگی بسیار موثر است و مادر با وقت گذاشتن برای این امر موجب تقویت روحیه قدردانی در خانواده می شود.
وزیر اسبق بهداشت در یک برنامه تلویزیونی گفت: آشپزی در همبستگی خانوادگی بسیار موثر است و مادر با وقت گذاشتن برای این امر موجب تقویت روحیه قدردانی در خانواده می شود.

ویدئوهای مرتبط از سایت آپارات

ممکن است ویدئوهایی که در زیر آمده ارتباطی با این کارتون مطلب باشد. این ویدئوها براساس هشتگ پیدا می شوند.