ارتباط مستقیم آشپزی مادران و افزایش عشق در خانواده

ارتباط مستقیم آشپزی مادران و افزایش عشق در خانواده

وزیر اسبق بهداشت در یک برنامه تلویزیونی گفت: آشپزی در همبستگی خانوادگی بسیار موثر است و مادر با وقت گذاشتن برای این امر موجب تقویت روحیه قدردانی در خانواده می شود.
وزیر اسبق بهداشت در یک برنامه تلویزیونی گفت: آشپزی در همبستگی خانوادگی بسیار موثر است و مادر با وقت گذاشتن برای این امر موجب تقویت روحیه قدردانی در خانواده می شود.