بانوان واجد شرایط در پست‌های مدیریتی منصوب می‌شوند

بانوان واجد شرایط در پست‌های مدیریتی منصوب می‌شوند

زنجان-استاندار زنجان با اشاره به اینکه بانوان دارای ویژگی‌ها و توانمندی‌هایی در بعدهای مختلف هستند، افزود: بانوان واجد شرایط در پست های مدیریتی منصوب می‌شوند.
زنجان-استاندار زنجان با اشاره به اینکه بانوان دارای ویژگی‌ها و توانمندی‌هایی در بعدهای مختلف هستند، افزود: بانوان واجد شرایط در پست های مدیریتی منصوب می‌شوند.

ویدئوهای مرتبط از سایت آپارات

ممکن است ویدئوهایی که در زیر آمده ارتباطی با این کارتون مطلب باشد. این ویدئوها براساس هشتگ پیدا می شوند.