بانوان واجد شرایط در پست‌های مدیریتی منصوب می‌شوند

بانوان واجد شرایط در پست‌های مدیریتی منصوب می‌شوند

زنجان-استاندار زنجان با اشاره به اینکه بانوان دارای ویژگی‌ها و توانمندی‌هایی در بعدهای مختلف هستند، افزود: بانوان واجد شرایط در پست های مدیریتی منصوب می‌شوند.
زنجان-استاندار زنجان با اشاره به اینکه بانوان دارای ویژگی‌ها و توانمندی‌هایی در بعدهای مختلف هستند، افزود: بانوان واجد شرایط در پست های مدیریتی منصوب می‌شوند.