خوانش متفاوت از فیلم ها تا کجا وقتی آقای دبیر فرافکنی می کند

خوانش متفاوت از فیلم ها تا کجا وقتی آقای دبیر فرافکنی می کند

سینماپرس: دبیر جشنواره فیلم فجر در مصاحبه با باشگاه خبرنگاران جوان با استدلال هایی نامعقول در راستای تطهیر فیلم های جشنواره فیلم فجر برآمد.
سینماپرس: دبیر جشنواره فیلم فجر در مصاحبه با باشگاه خبرنگاران جوان با استدلال هایی نامعقول در راستای تطهیر فیلم های جشنواره فیلم فجر برآمد

خیریه مهر آفرین را حمایت کنید.

یادداشتهای کاربران

آنچه را در ذهن دارید به اشتراک بگذارید!