افزایش مصرف مشروبات الکلی در بین زنان باردار آمریکایی

افزایش مصرف مشروبات الکلی در بین زنان باردار آمریکایی

باوجودی که نوشیدن مشروبات الکلی در طول بارداری برای نوزاد مضر و خطرناک است، اما یک زن از هر 9 زن باردار آمریکایی مشروبات الکلی مصرف می کند و این رقم در حال افزایش هم است.
باوجودی که نوشیدن مشروبات الکلی در طول بارداری برای نوزاد مضر و خطرناک است، اما یک زن از هر 9 زن باردار آمریکایی مشروبات الکلی مصرف می کند و این رقم در حال افزایش هم است.